2019/589 Statens Vegvesen

Innklaget: Statens Vegvesen
Klager: JV Morgedal Roadbridge
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, Evaluerings- eller prismodell, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for utbedring av to veistrekninger i Seljord kommune. Klager fremmet en rekke anførsler, herunder at valgte leverandør skulle vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Videre anførte klager at innklagede hadde plikt til å avlyse konkurransen fordi tildelingskriteriene ikke oppfylte kravet til forutberegnelighet i loven § 4, at de var så skjønnspregede at de ga oppdragsgiver en ubegrenset valgfrihet, og at det var uklart ut fra konkurransegrunnlaget hvordan de skulle vektes. Klager anførte også at tildelingsevalueringen var ulovlig. Klagenemnda kom til at ingen av klagers anførsler førte frem.

 

 

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 20.09.2019
Avsluttet: 01.09.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda