2020/361 Statens vegvesen

Innklaget: Statens vegvesen
Klager: Anlegg Øst Entreprenør AS
Saksdokument: 2020 361 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede hadde gjennomført en konkurranse med forhandling om bygg- og anleggsarbeider på gang- og sykkelveg Skurva-Helsehuset på fv. 213/312 inkl. omlegging av kommunalt VA-anlegg. Klager hadde anført at bruk av referanseskjema som dokumentasjonskrav var ulovlig, noe som medførte at tilhørende kvalifikasjonskravet også var ulovlig. Ettersom klager oppfylte kvalifikasjonskravet, kunne det ikke foreligge brudd på forskriften § 16-6 (1) bokstav a). Det ble derfor vurdert om bruk av referanseskjema var tillatt etter forskriften § 16-12 som gjelder utvelgelsen av leverandører. Klagenemnda la til grunn at det var adgang til å bruke referanseskjema og kontakte oppgitte referanser ved utvelgelsen av leverandører etter forskriften § 16-12. Klagers anførsel om at innklagede hadde brutt anskaffelsesregelverket ved ikke å gjennomføre nærmere undersøkelser basert på opplysningene som fremkom i klagers referanser, førte heller ikke frem.

 

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 07.05.2020
Avsluttet: 06.10.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda