Gå til innhold

2020/413 Ørland kommune

Innklaget: Ørland kommune
Klager: Ørland Sparebank
Saksdokument: 2020 0413 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Habilitet, Vedståelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en tilbudskonkurranse for inngåelse av ny hovedbankavtale. Klager anførte prinsipalt at konkurransen skulle ha vært avlyst da vedståelsesfristen var utløpt, og subsidiært at det ikke forelå omgjøringsadgang som følge av inhabilitet for to medlemmer ved behandling av evaluering og innstilling i formannskapet. Klager anførte videre at det forelå feil ved tildelingsevalueringen, og at denne var i strid med de generelle kravene i § 4. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket ved bedømmelsen av ett delkriterium. Klagenemnda ga innklagede medhold i anførselen om at tildelingsbeslutningen måtte omgjøres som følge av inhabilitet hos to medlemmer i formannskapet, som kunne ha virket inn på tildelingsbeslutningen. Klagenemnda kom videre til at innklagede hadde brutt regelverket ved å inngå kontrakt etter utløp av vedståelsesfristen. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MATE
Registrert inn: 02.06.2020
Avsluttet: 20.11.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda