Gå til innhold

2020/641 Skien kommune

Innklaget: Skien kommune
Klager: lmatis AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Annet

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring for anskaffelse av digitale samhandlings- og ressursstyringssystem. Klager anfører at en av tilbyderne skulle vært avvist på grunn av diverse forbehold. Videre anfører klager at innklagede brutt loven § 23-10 ved manglende likebehandling av leverandørene i forhandlingsprosessen. Klager anfører også at innklagede har brutt loven § 23-7 ved ikke å oppdatere kravspesifikasjonen med presiseringer og endringer i ønsket funksjonalitet fremsatt i to møter. Klager anfører at innklagede ikke har ivaretatt § 4 ved at det fremstår uklart hvilke krav leverandørene blir evaluert på og at dette gjør det vanskelig å etterprøve riktigheten av evalueringen. Videre anfører klager at manglende bruk av poengskalaen 0-100 for to av de tre tildelingskriteriene representerer en forskjellsbehandling av leverandørene i  strid med prinsippet om likebehandling, jf. loven § 4. Til slutt anfører klager at innklagede hadde rett til å avvise et tilbud som unormalt lavt, jf. loven § 24-8 (2) bokstav b.

 

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 20.08.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: