Gå til innhold

2020/814 Oslo kommune v/Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Innklaget: Oslo kommune v/Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Klager: Installatøren Oslo AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har benyttet en upåregnelig skjev vekting av underkriteriene til et tildelingskriterium og ikke tildelt kontrakten til klager, i strid med de grunnleggende kravene til forutberegnelighet og likebehandling i lovens § 4.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MATE
Registrert inn: 20.10.2020
Avsluttet:
Status: Avgjort
Avgjort av: