Gå til innhold

2020/946 Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF

Innklaget: Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF
Klager: Abboxia AB
Saksdokument: 2020 946 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om kjøp av uregistrerte legemidler. Klager anførte at innklagede hadde brutt anskaffelsesregelverket ved gjennomføringen av konkurransen for to av delleveransene. For rammeavtalen for vitamintilskuddet tiamin anførte klager at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist og at innklagede hadde brutt regelverket ved tildelingsevalueringen. Klagers anførsler førte ikke frem. Klager hadde som følge av dette ikke saklig interesse i å få avgjort anførslene vedrørende leverandøren som ble rangert som nummer to. Klagers anførsler om at innklagede hadde brutt regelverket ved tildelingsevalueringen for rammeavtalen for kanrenoat førte heller ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 16.12.2020
Avsluttet: 01.07.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda