2022/1093 Finnmarkssykehuset

Innklaget: Finnmarkssykehuset
Klager: Kimek AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Leieunntaket, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk en kontrakt om leie av lokaler. Klager anførte at kontrakten i realiteten var en bygge- og anleggskontrakt, og at innklagede derfor hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved ikke å kunngjøre kontrakten. Klagenemnda fant at kontrakten korrekt var klassifisert som en leieavtale, og at den dermed var unntatt anskaffelsesregelverket, jf. forskriften § 2-4 bokstav a. Klagers anførsel om at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, førte derfor ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 23.08.2022
Avsluttet: 25.10.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda