2022/1510 Alta kommune

Innklaget: Alta kommune
Klager: BMBA Entreprenør AS
Saksdokument: 2022 1510 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om en totalentreprise for etablering av nye omsorgs- og utleieboliger for Marienlund bosenter. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å håndheve sidetallsbegrensningen på maksimalt to A4-sider for besvarelsen av tildelingskriteriet «Oppgaveforståelse». Klagenemnda kom til at valgte leverandør ikke hadde fått en større mulighet til å synliggjøre merverdi, sammenlignet med de andre leverandørene, ved å henvise til et vedlegg utenfor de to sidene. Klagers anførsel førte derfor ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 25.10.2022
Avsluttet: 10.01.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda