2022/20 Statens vegvesen

Innklaget: Statens vegvesen
Klager: J. J. Syltern AS/Metrostav Norge AS
Saksdokument: 2022 20 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Statens vegvesen gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av en totalentreprise i forbindelse med bygging av ny E39 mellom Betna og Hestnes. Klager anførte at valgte leverandør skulle vært avvist grunnet avvik fra krav om kostnadsdekkende enhetspriser. Klager anførte videre at innklagede hadde benyttet en uegnet evalueringsmetode, samt at det forelå en rekke feil ved innklagedes tilbudsevaluering. I tillegg anførte klager at innklagede hadde brutt prinsippet om etterprøvbarhet grunnet manglende oppbevaring av dokumentasjon. Ingen av klagers anførsler førte frem.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 05.01.2022
Avsluttet: 27.04.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda