2022/616 Havforskningsinstituttet

Innklaget: Havforskningsinstituttet
Klager: Falkungen AS
Saksdokument: 2022 616 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for leie av fartøy til prøvetaking på fiskebruk. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt prinsippene om likebehandling  og forutberegnelighet i en situasjon der det forelå en spesiell foranledning til kontroll av valgte leverandørs tilbud. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 06.04.2022
Avsluttet: 12.07.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda