2022/913 Kunnskapsdepartementet v/Sikt

Innklaget: Kunnskapsdepartementet v/Sikt
Klager: Corporater AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Habilitet

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for kjøp av risikovurderingsverktøy til universitets- og høyskolesektoren. Klager anførte at innklagede hadde plikt til å avvise valgte leverandørs tilbud som følge av inhabilitet. Klager anførte også at valgte leverandørs tilbud inneholdt vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene, og at tildelingsevalueringen var gjennomført i strid med de grunnleggende prinsippene i loven § 4. Klagenemnda kom til at anskaffelsen var gjennomført i strid med de grunnleggende prinsippene om likebehandling og etterprøvbarhet, fordi innklagede ikke kunne dokumentere at tildelingsbeslutningen ikke var tilrettelagt av en inhabil tjenestemann. Som følge av manglende etterprøvbarhet, kunne ikke nemnda ta stilling til om valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist på dette grunnlag. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved tildelingsevalueringen. Klagers anførsler om avvisning av valgte leverandørs tilbud på grunn av rådgiverhabilitet og vesentlige avvik, førte ikke frem.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 16.06.2022
Avsluttet: 29.11.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda