2022/992 Norges Handelshøyskole

Innklaget: Norges Handelshøyskole
Klager: Datakvalitet AS
Saksdokument: 2022 992 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Norges Handelshøyskole publiserte en frivillig kunngjøring av konkurranse for anskaffelse av nytt kvalitetssystem. Klager anførte at prinsippene om likebehandling og forutberegnelighet ble brutt ved at innklagede la feil faktum til grunn og vektla forhold utenfor tildelingskriteriets rammer. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 04.07.2022
Avsluttet: 13.09.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda