2023/1059 Kristiansand kommune

Innklaget: Kristiansand kommune
Klager: Gustav Pedersen AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Tilbudsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om senger og madrasser. Klager anførte at de var blitt urettmessig avvist fra konkurransen, ettersom deres tilbud ikke inneholdt avvik. Subsidiært ble det anført at prisingen av det påståtte avviket under enhver omstendighet var vilkårlig. Det ble også gjort gjeldende at innklagede hadde brutt kravet til begrunnelse. Klagers anførsler førte ikke frem. 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 14.11.2023
Avsluttet: 14.02.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda