2023/236 Utlendingsdirektoratet

Innklaget: Utlendingsdirektoratet
Klager: Apartments AS
Saksdokument: 2023 236 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av asylmottak med
transittplasser. Klager anførte at valgte leverandørs tilbud inneholdt vesentlige avvik fra
absolutte krav i konkurransegrunnlaget, og dermed skulle vært avvist. Klager anførte i tillegg
at innklagede hadde brutt regelverket ved tilbudsevalueringen, og at innklagede foretok en
ulovlig direkte anskaffelse ved manglende kontraktsoppfølging. Klagenemnda kom til at
valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist, og at innklagede hadde brutt
likebehandlingsprinsippet ved å legge feil faktum til grunn ved evaluering av klagers tilbud.
Nemnda kom også til at innklagede ikke hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og IV
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 03.04.2023
Avsluttet: 05.12.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda