2023/422 Bane NOR SF

Innklaget: Bane NOR SF
Klager: Rallarservice AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Klager anfører at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist. Klager anfører videre at innklagede har brutt prinsippene om likebehandling og forutberegnelighet, ved å gi leverandørene ulik informasjon om prissetting av poster i prisskjemaet. I tillegg anføres det at innklagede har brutt regelverket at klager ikke fikk anledning til å inngi revidert tilbud etter innklagedes avklaringer. Til sist anfører klager at innklagede har brutt regelverket ved tilbudsevalueringen.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 14.06.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: