2023/434 Stad kommune

Innklaget: Stad kommune
Klager: Nordplan AS
Saksdokument: 2023 434 Klagenemnda Si Avgjerd
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklaga gjennomførte ein open anbodskonkurranse for rammeavtale på prosjektering av
vass- og avløpsanlegg. Klagar gjorde gjeldande at innklaga har brote regelverket ved å
avvise klagar sitt tilbod. Klagenemnda konkluderte med at innklaga hadde brote kravet til
moglegheit for etterprøving i lova § 4 ved å avvise klagar sitt tilbod frå konkurransen utan å
vise at vilkåra for avvisingsplikt er oppfylt.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAUL
Registrert inn: 21.06.2023
Avsluttet: 11.09.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda