2023/462 Lillesand kommune

Innklaget: Lillesand kommune
Klager: Holbæk Anlegg AS
Saksdokument: 2023 0462 10 Klagenemndas Avgjørelse 915201 25 1
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av reservevannledning og separat
VA-anlegg. Klagenemnda kom til at tildelingskriteriet «Miljø» ikke var i strid med prinsippet
om forutberegnelighet. Heller ikke klagers øvrige anførsler førte frem.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 22.06.2023
Avsluttet: 01.11.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda