2023/616 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS
Saksdokument: 2023 0616 15 Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2023 616 921225 2 1
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en begrenset plan- og designkonkurranse i forbindelse med
anskaffelsen av ny helikopterbase på Nygårdstangen i Bergen. Klager ble først tildelt
kontrakten, men tildelingsbeslutningen ble omgjort etter klage. Ved den nye evalueringen
avviste innklagede klagers tilbud som følge av vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene.
Klager anførte at klagers tilbud ikke inneholdt vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene,
og at tilbudet derfor ble avvist i strid med regelverket. Ifølge klager hadde innklagede dermed
heller ikke adgang til å omgjøre tildelingsbeslutningen. Subsidiært anførte klager at
konkurransegrunnlaget var uklart, og at dette medførte avlysningsplikt. Ingen av klagers
anførsler førte frem.

Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og V
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 18.08.2023
Avsluttet: 09.11.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda