2023/729 Tromsø kommune

Innklaget: Tromsø kommune
Klager: Braathen Landskapsentreprenør AS
Saksdokument: 2023 0729 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Tromsø kommune gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av entreprenørtjenester for rehabilitering og oppgradering av Storgata nord i Tromsø sentrum. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved å svare ut et spørsmål i konkurransen direkte til klager. Klagers anførsler om ulovlig utforming og ulovlig vekting av underkriterier under  tildelingskriteriet «Kvalitet miljø» førte ikke frem. Klager fikk heller ikke medhold i sine anførsler om at de ikke hadde fått tilstrekkelig uttelling i evalueringen under tildelingskriteriet miljø, og at de var urettmessig trukket i evalueringen av organisasjonsplan som følge av en uklarhet i tilbudet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ASPE
Registrert inn: 30.08.2023
Avsluttet: 19.12.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda