2023/737 Helse Sør-Øst RHF

Innklaget: Helse Sør-Øst RHF
Klager: Mestringshusene Allos AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Helse Sør-Øst RHF kunngjorde en konkurranse for kjøp av behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Klager leverte tilbud, men ble avvist fra konkurransen grunnet manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet «tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet». Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved utformingen av kvalifikasjonskravet, og ved å avvise klagers tilbud. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og IV
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JUVA
Registrert inn: 25.09.2023
Avsluttet: 07.02.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda