2017/287 Stiftelsen Landfalløya Kapell

Klager/part: Stiftelsen Landfalløya Kapell
Saksdokument: 2017-0287-7 Dok 7 - Klagenemndas avgjørelse - til lovdata 660301_1_1
Avgjørelse: Klagen avvises
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Stiftelsestilsynet fattet vedtak den 8. oktober 2015 om å oppheve stiftelsen Landfalløya Kapell. Klager påklaget opphevelsesvedtaket i klage datert 21. juni 2016. I klagen vises det til telefonsamtaler med Stiftelsestilsynet der tilsynet hadde opplyst at saken ikke var avsluttet og at det fortsatt var mulig å fremsette klage. Stiftelsestilsynet avviste klagen fordi klagen var fremsatt senere enn tre måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet. Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 17.02.2017
Avsluttet: 27.06.2017
Status: Avgjort