2017/296 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument: 2017 0296 Klagenemndas Avgjørelse Anonymisert
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Styreavsettelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda opphevet Stiftelsestilsynets vedtak om å avsette tre styremedlemmer i stiftelsen da nemnda ikke fant at vilkåret om vesentlig tilsidesettelse av plikter i stiftelsesloven § 29 annet ledd var oppfylt for de tre styremedlemmene.
Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 18.07.2017
Avsluttet: 02.11.2018
Status: Avgjort