2018/205 Romanifolkets landsforening og anonymisert part

Klager/part: Romanifolkets landsforening og anonymisert part
Saksdokument: 2018 0205 4 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen avvises
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Landsorganisasjonen for romanifolket, A og D klaget på at Stiftelsestilsynet ikke hadde grepet inn da retten til å oppnevne styremedlemmer i Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond ble overført midlertidig fra Kultur- og moderniseringsdepartementet (KMD) til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ved kongelig resolusjon som følge av stiftelsens søksmål mot staten. I klagen er også anført at Stiftelsestilsynet skulle grepet inn overfor påstått inhabilitet hos de utnevnte styrerepresentantene. Stiftelsestilsynet avviste klagene. Stiftelsesklagenemnda avviste klagen over avvisningsvedtaket som følge av at det ikke forelå et enkeltvedtak.
Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 25.06.2018
Avsluttet: 13.05.2019
Status: Avgjort