2022/381 Sandtjørn Vel

Klager/part: Sandtjørn Vel
Saksdokument: 2022 0381 15 2022 0381 6Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Sandtjørn Vels klage på Reguleringsmyndigheten for energis avvisningsvedtak datert 30. mars 2020. Avvisningen var begrunnet i at saken tidligere var behandlet av Norges vassdrags- og energidirektorat og Olje- og energidepartementet. Energiklagenemnda kom til at RME ikke hadde vurdert om en av klagers anførsler hadde vært gjenstand for klagebehandling i de tidligere vedtakene og avvisningsvedtaket ble derfor opphevet.
Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 10.03.2022
Avsluttet: 16.09.2022
Status: Avgjort