2021/970 Privatperson, klagemotpart: Trollfjord Nett AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Trollfjord Nett AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2021 970
Avgjørelse: Klager får delvis medhold
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om beregning av gebyr for manuell avlesning
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Reguleringsmyndigheten for energi (heretter «RME») fattet 8. desember 2020 vedtak om at B AS har beregnet gebyr for manuell avlesning i strid med forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302 (kontrollforskriften) § 17-6.
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 04.06.2021
Avsluttet: 01.12.2021
Status: Avgjort