2023/0274 Privatperson, klagemotpart: BKK AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: BKK AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Uenighet om tariffering
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saken gjelder klage over vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) datert 25. januar 2023 i uenighetssak mellom A og BKK AS om blokktariff. I vedtaket slo RME fast at klager ikke hadde rett til blokktariff ettersom tilknytningspunktet forsyner seks boenheter og ikke ti, slik nettselskapet krever. Energiklagenemnda opprettholdt RMEs vedtak.
Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 20.04.2023
Avsluttet: 30.08.2023
Status: Avgjort