2023/0459 Privatperson, Klagemotpart: BKK AS

Klager/part: Privatperson, Klagemotpart: BKK AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om beregning av nettleie
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saken gjelder klage over vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi («RME») datert 14. april 2023 i uenighetssak mellom A og BKK AS om varsling av økning i nettleie. I vedtaket slo RME fast at BKK AS varslet om økt nettleie i henhold til kravene i kontrollforskriften § 13- 5 femte ledd. Energiklagenemnda opprettholdt RMEs vedtak.
Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 20.06.2023
Avsluttet: 30.08.2023
Status: Avgjort