2023/0912 Privatperson

Klager/part: Privatperson
Saksdokument: Energiklagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saken gjelder klage fra A over vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) den 15. mai 2023 om avvisning av klage. RME konkluderte med at klagen var innsendt for sent og at det ikke forelå grunnlag for oppreisning, jf. forvaltningsloven § 31 jf. § 29. Energiklagenemnda stadfestet RMEs vedtak.
Saksbehandler: JOAS
Registrert inn: 11.10.2023
Avsluttet: 05.12.2023
Status: Avgjort