2023/0498 Jølstra Kraft DA

Klager/part: Jølstra Kraft DA
Saksdokument: Energiklagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saken gjelder klage fra Jølstra Kraft DA over vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) den 5. mai 2022 om avvisning av klage. RME konkluderte med at klagen var innsendt for sent og at det ikke forelå grunnlag for oppreisning, jf. forvaltningsloven § 31 jf. § 29. Energiklagenemnda stadfestet RMEs vedtak.
Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 27.06.2023
Avsluttet: 10.10.2023
Status: Avgjort