2023/566 Tindra Nett AS

Klager/part: Tindra Nett AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak om tvangsmulkt
Regelverk: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)

Sammendrag

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) påla Tindra Nett AS retting og tvangsmulkt som følge av oversittelse av frist 1. mars 2023 for å inngi feilfri årsrapport med avbruddsdata. Tvangsmulkten skulle i henhold til vedtaket påløpe hver virkedag fra 8. mars 2023 frem til rapport var innlevert og godkjent av RME. Klager leverte rapport den 7. mars 2023 og begrunnet feilene i rapporten den 16. mars 2023. RME godkjente klagers rapport samme dag som begrunnelsen ble mottatt. RME beregnet deretter tvangsmulkt fra 8. mars 2023 til og med 15. mars. Klager hevdet at det ikke kunne ilegges tvangsmulkt siden RME hadde godkjent rapporten som klager sendte inn før tvangsmulkten begynte å løpe. Energiklagenemnda fant at klager ikke hadde oppfylt pålegget om retting før de hadde inngitt forklaring på feilene i rapporten den 16. mars 2023. Energiklagenemnda opprettholdt RMEs vedtak.
Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 12.07.2023
Avsluttet: 09.11.2023
Status: Avgjort