Gå til innhold

2017/256 A

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: A
Saksdokument: 2017 0256 2 2017 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak

Sammendrag

Klager søkte om tilskudd til deltagelse på kurs i utlandet, jf. forskriften § 8. I henhold til forksriften § 6 bokstav b må søkeren av tilskudd enten må ha "relevant utdanning på bachelornivå eller høyere", eller ha "relevant og dokumenterbar filmfaglig yrkeserfaring". Klagers søknad ble avslått med henvisning til at klager foreløpig hadde "relativt begrenset yrkeserfaring innenfor området kurset omfatter". Medieklagenemnda presiserte at vilkårene i forskriften § 6 bokstav b er fakulative, og at bestemmelsens første alternative vilkår utelukkende krever "relevant" utdanning. Nemnda tok klagen til følge, med den begrunnelse at Norsk Filminstitutts vedtak bygget på en uriktig forståelse av det aktuelle vilkåret.
Saksbehandler: PEAA
Registrert inn: 25.01.2017
Avsluttet: 23.08.2017
Status: Avgjort