Gå til innhold

2017/258 Mount Media AS

Førsteinstans: Midtnorsk filmsenter
Klager: Mount Media AS
Saksdokument: 2017-0258-2 (2017-5) Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Klager søkte om 400 000 kroner i produksjonstilskudd til filmprosjektet "Mer enn et fotballag – Historien om Rosenborg". Søknaden ble avslått av Midtnorsk filmsenter 28. mars 2017. Klager fikk ikke medhold i sin anførsel om at avslaget av søknaden om produksjonstilskudd ikke var i tråd med filmsenterets pålagte rammeverk for tildeling av midler. Klager fikk heller ikke medhold i at begrunnelsen for avslaget ikke var forenlig med begrunnelsen for avslag ved tidligere tildelingsrunder, eller anførselen om at søknadsprosessen bar preg av at Midtnorsk filmsenter bevisst forskjellsbehandlet søknader/aktører. Klagen ble forkastet.
Saksbehandler: PEAA
Registrert inn: 03.05.2017
Avsluttet: 23.08.2017
Status: Avgjort