2006/89 Hjelpemiddelsentralen i Oslo

Innklaget: Hjelpemiddelsentralen i Oslo
Klager: BCA Autoaksjon AS
Saksdokument: 200689
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5,Innsyn/taushetsplikt,Ulovlig direkte anskaffelse,Vedståelse

Sammendrag

Etter å ha avsluttet en konkurranse med forhandling vedrørende en rammeavtale for bilauksjonstjenester, foretok innklagede en direkte anskaffelse fra valgte tilbyder. Klagenemnda kom til innklagede hadde brutt kravene til forutberegnelighet og konkurranse i anskaffelsesloven § 5, jf forskriften § 14-2, ved å tildele og inngå kontrakt etter vedståelsesfristens utløp. Innklagede hadde også brutt forskriften § 11-1 jf § 13-1, ved å gjennomføre en direkte anskaffelse uten at det var rettslig grunnlag for det. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 08.06.2006
Avsluttet: 23.04.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda