2007/39 Oslo kommune

Innklaget: Oslo kommune
Klager: eMap AS
Saksdokument: 200739
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse,Feil i/uklart konkurransegrunnlag,Klageadgang/klagefrist/karens,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om produksjon av turveikart. Innklagede brøt kravet til forutberegnelighet i anskaffelseslovens § 5 ved å basere evalueringen av tildelingskriteriet ?Oppgaveforståelse? og underkriteriet ?Overlevering av data? på feil faktum, samt ved å vurdere klagers fremdriftsplan som mangelfull. Klagenemnda fant videre at innklagede brøt forskriftens § 17-3 (2) ved ikke å gi begrunnelse for valg av tilbud. Innklagede brøt også forskriftens § 3-8 (4) ved ikke å gi nærmere begrunnelse i samsvar med regelverkets krav.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 22.03.2007
Avsluttet: 13.08.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda