2007/61 Statens vegvesen

Innklaget: Statens vegvesen
Klager: Norconsult AS
Saksdokument: 200761
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet,Avvisning av tilbud,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering av en bro. Etter å ha tildelt kontrakten til klager, gjennomførte innklagede en ny evaluering hvor en tidligere utelatt leverandør ble evaluert. Dette medførte at kontrakten ble tildelt en annen leverandør. Klagenemnda kom til at det var rettmessig av innklagede å evaluere den først utelatte leverandøren. Innklagede hadde gjort en mindre rettelse i konkurrerende tilbud, men uten at dette medførte plikt til avvisning etter forskriftens § 20-13 (1) bokstav f. Klagenemnda fant videre at innklagedes evaluering av tildelingskriteriet ?Kompetanse/erfaring til de medarbeidere som tilbys oppdraget? ikke var usaklig eller uforsvarlig, eller at den bygget på et grovt urimelig skjønn. Klagenemnda kunne heller ikke se at evalueringen ikke var i samsvar med de grunnleggende kravene til forutberegnelighet, etterprøvbarhet, gjennomsiktighet og likebehandling i anskaffelseslovens § 5.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 29.05.2007
Avsluttet: 25.06.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda