2007/69 Målselv kommune

Innklaget: Målselv kommune
Klager: Trulssen Maskin AS
Saksdokument: 200769
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør,De generelle kravene i § 5

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling vedrørende bygging av en vannledning. Klagenemnda fant at klager skulle ha vært avvist fra konkurransen på grunn av mangelfull HMS-egenerklæring, jf forskriftens § 15-12 (1) bokstav c, jf § 12-10. Klagenemnda fant videre at innklagede brøt de grunnleggende kravene til likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og gjennomsiktighet i anskaffelseslovens § 5 ved ikke å avvise klagers tilbud da det var klart at HMS-egenerklæringen ikke oppfylte lovens krav. Klagers anførsler ble derfor ikke behandlet.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 07.06.2007
Avsluttet: 15.10.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda