2007/80 Undervisningsbygg Oslo KF

Innklaget: Undervisningsbygg Oslo KF
Klager: ViaNova Systems TiPS FM AS
Saksdokument: 200780
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet,De generelle kravene i § 5,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende tegningskonvertering. Klagenemnda fant at innklagede brøt kravet til forutberegnelighet i anskaffelseslovens § 5 (3) ved å vektlegge forhold i tildelingsevalueringen som ikke fremgikk av konkurransegrunnlaget eller kunngjøringen. Videre kom nemnda til at ved ikke å gi meddelelse om tildelingen av 30. mai 2007, med begrunnelse for valget samt ny klagefrist før kontrakt ble inngått, brøt innklagede forskriftens § 10-3 (1). Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 25.06.2007
Avsluttet: 15.10.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda