Gå til innhold

2007/83 Statsbygg

Innklaget: Statsbygg
Klager: Rådgivende arkitekt Grete Jarmund
Saksdokument: 200783
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende arkitekt- og rådgivertjenester. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt kravet til forutberegnelighet i anskaffelseslovens § 5 (3) ved utformingen av konkurransegrunnlaget. Innklagede hadde heller ikke brutt kravet til forutberegnelighet ved tildelingsevalueringen, i det de vektlagte forhold naturlig kunne henføres under de oppgitte tildelingskriterier. Klagenemnda kunne ikke se at kravet til likebehandling i anskaffelseslovens § 5 (2), jf forskriftens § 3-1 (4), var brutt ved at valgte leverandør ved en tidligere anledning hadde utarbeidet en tilstandsrapport knyttet til anskaffelsens gjenstand. Klagers øvrige anførsler førte heller ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 27.06.2007
Avsluttet: 08.10.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda