Gå til innhold

Energiklagenemnda – dom i sak om omstridte strømavtaler

Staten v/Energiklagenemnda er ved Oslo tingretts dom av 25. januar 2022 frifunnet i søksmål fra Fortum Strøm AS, Fortum Markets AS og Norgesenergi AS. Staten var saksøkt med påstand om at Energiklagenemndas vedtak i sakene 2021/0704, 2021/0619 og 2021/0703 var ugyldige. Vedtakene gjaldt en avtaletype som tillater strømkundene å betale den samme summen hver måned. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) påla selskapene å avvikle denne typen strømavtaler, og Energiklagenemnda opprettholdt RMEs vedtak i klagerunden. Tingretten var enig med statens syn om at avtaletypen ikke er i tråd med regelverket for fakturering av strømavtaler. Saksøkerne fikk heller ikke medhold i begjæring om midlertidig forføyning, og får derfor ikke fortsette med disse avtalene frem til rettskraftig dom foreligger.

 

Oslo tingretts avgjørelse er rettskraftig. Dommen og kjennelsen kan leses i sin helhet her: 2022 01 25 Dom Og Kjennelse Otir.

Oslo tinghus