Vart pålagde å endre namn – klaga førte fram

Vart pålagde å endre namn – klaga førte fram

Energiklagenemnda har 11. oktober 2023 avgjort sju klagesaker som alle gjaldt pålegg om å endre føretaksnamn. Reguleringsmyndigheita for energi (RME) hadde pålagt sju nettselskap å endre namn. Energiklagenemnda oppheva tre av vedtaka og stadfesta RME sine vedtak i fire saker.

Sidan 1. januar 2022 har NEM-forskrifta § 4-18 stilt krav om at nettselskapa i marknadsføring og kommunikasjon skal skilje seg klart frå alle kraftleverandørar i tillegg til selskapa i same konsern som nettselskapet. Kravet gjeld mellom anna namn, logo og nettsider, og har bakgrunn i tredje elmarknadsdirektiv og nøytralitetsplikta til nettselskapa. Reglane er særleg meint å hindre risikoen for at konkurranseutsette verksemder blir forveksla med nettselskapet, eller at desse selskapa på annan måte kan utnytte nettselskapet sin goodwill.

Den 11. januar 2023 fatta RME vedtak om at føretaksnamna til ei rekkje nettselskap rundt om i landet innebar brot på krava i § 4-18. Dei følgjande sju nettselskapa påklaga RME sine vedtak:

  • DE Nett
  • KE Nett
  • Lnett
  • RK Nett
  • S-Nett
  • SuNett
  • Vonett

Det er leiaren i Energiklagenemnda, Per Conradi Andersen, og nemndsmedlemane Edna Grepperud og Morten Sundt som har handsama klagesakene.

-Arbeidet til Energiklagenemnda har pågått over flere måneder og det har vært avholdt totalt tre nemndsmøter i dette sakskomplekset. Det har vært et utstrakt samarbeid mellom sekretariatet og nemnda i saksbehandlingen der en rekke rettslige og faktiske sider har vært grundig vurdert. Hver av sakene er vurdert individuelt. Dette er årsaken til at resultatet har blitt forskjellig, uttalar nemndsleiar Per Conradi Andersen.

Han viser til at RME i ei nyheitsmelding frå 11. januar 2023 skreiv at 75 av dei 94 nettselskapa i Noreg hadde sørgja for å ha namn og logo som var i tråd med regelverket, og at det hadde blitt sendt ut vedtak eller varsel om vedtak med pålegg om endring av namn og/eller logo til dei 19 andre nettselskapa.

-Sakene har vært prinsipielt viktige og vi regner med at resultatet som nemnda har kommet til vil få betydning utover de syv sakene som nemnda har behandlet til nå, påpeikar nemndsleiaren.

Energiklagenemnda har til liks med RME kome til at nettselskapa i fire av dei sju oversende klagesakene hadde brote krava til å skilje seg klart frå dei andre selskapa i konsernet. Klagarane Lnett, RK Nett og S-Nett fekk medhald i at føretaksnamnet, etter ei heilskapleg vurdering, ikkje braut med krava i NEM-forskrifta § 4-18.

Om heimelen for RME sine vedtak uttalte Energiklagenemnda følgjande:

«(…) Det kan etter dette legges til grunn at norske myndigheter gjennom NEM § 4-18 har ment å vedta en strengere regulering enn de minimumsbestemmelsene som følger av tredje elmarkedsdirektiv, og at det også er rettslig adgang til å gjøre dette. Det må allikevel i norsk rett klarlegges hva som er innholdet i NEM § 4-18 og hvilken terskel som, i lys av formålet bak bestemmelsen, skal legges til grunn for vurderingen.»

I motsetning til RME la nemnda til grunn at ein ikkje kunne sjå på føretaksnamnet aleine, men at det måtte gjerast ei heilskapleg vurdering:

«Det kommer altså tydelig frem av forarbeidene at det skal foretas en helhetsvurdering og at det i denne sammenheng også skal ses på graden av fonetisk og visuell likhet. Etter nemndas syn må det anses som et krav etter bestemmelsen at det faktisk foretas en slik helhetsvurdering, selv om et enkeltmoment umiddelbart skulle fremstå som så likt at dette i seg selv kunne overskride terskelen for å «skille seg klart fra». At det skal foretas en helhetsvurdering står likevel ikke i veien for at et enkeltmoment kan bli utslagsgivende hvis likheten med de andre selskapene på dette området er for stor, samtidig som det ikke foreligger andre forhold som veier opp for dette.» 

Nemnda kom òg til at det var tenleg å hente relevante moment frå EU-domstolen sin praksis på varemerkeområdet:

«På bakgrunn av ovennevnte oppsummerer nemnda det slik at gjeldende rett innen varemerke- og foretakslovgivningen ligger fast, også ved vurdering etter NEM § 4-18, men at det er rom for å trekke inn en rekke andre argumenter i vurderingen av om noe «skiller seg klart fra». I forhold til selskaper i samme konsern vil denne vurderingen kunne inkludere en rekke elementer som ikke nødvendigvis inngår i vurderingen mellom uforbundene selskaper i forskjellige landsdeler.»

Avgjerdene finn du her: 2023/0275, 2023/0276, 2023/0277, 2023/0278, 2023/0279, 2023/0280 og 2023/0281.