Gå til innhold

Energiklagenemnda er i gang med klagesaksbehandling

Energiklagenemnda har begynt å motta klagesaker fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og er nå i gang med å behandle sakene. Så langt har nemnda mottatt fire saker. Av disse er to allerede avgjort av nemnda.

Energiklagenemnda hadde sitt første nemndsmøte fredag 19. juni 2020. Sakene som var oppe til behandling og ble avgjort på møtet gjaldt klage over avvisningsvedtak. RME hadde avvist to klager over vedtak om kontrollavlesning og adgang til å fastsette gebyr for kostnader forbundet med manuell måleravlesning, med den begrunnelse at klagerne manglet rettslig klageinteresse. Nemnda kom til at vilkårene for avvisning forelå, men begrunnet dette med at klagene var kommet inn for sent. Klagene ble ikke tatt til følge og RMEs avvisningsvedtak ble opprettholdt.

De to andre sakene som har kommet inn så langt gjelder henholdsvis klage over avslag på søknad om deltakelse i finansieringsordningen for FoU og klage over avslag på søknad om dispensasjon for KILE-ordningen. Nemnda tar sikte på å behandle disse sakene til høsten.

kontrakt