Energiklagenemnda har behandlet klage over vedtak om brudd på tilknytningsplikten og kravene til nøytral og ikke-diskriminerende opptreden etter NEM-forskriften

Saken gjaldt spørsmål om Yara Norge AS hadde overholdt sin plikt som områdekonsesjonær ved håndteringen av tilknytnings- og reservasjonsforespørsler av nettkapasitet.  

Bakgrunnen for saken var at Nscale Glomfjord AS (tidligere Hydrokraft Glomfjord AS) mente at Yara hadde tildelt nettkapasitet til ACDC Glomfjord AS og Intrahouse Data Centers AS i strid med reservasjonskøen til Yara. Nscale klaget saken inn for Reguleringsmyndigheten for energi (RME) som en uenighetssak. 

RME traff vedtak den 30. juni 2023 om at Yara hadde brutt flere bestemmelser i forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM). RME fant blant annet at Yara ikke hadde overholdt tilknytningsplikten i NEM § 3-1. Dette bygde blant annet på at Yara skulle ha overlatt innsending av søknad for tilknytning til overliggende nett til kundene selv, samt en helhetlig vurdering av Yaras rolleforståelse som områdekonsesjonær. Videre kom RME til at Yaras egne kriterier var i strid med NEM § 4-6, samt at Yara i to tilfeller hadde brutt sine egne kriterier for reservasjon av nettkapasitet og derfor ikke hadde opptrådt nøytralt og ikke-diskriminerende ved slik reservasjon, jf. NEM § 4-14. Konkret gjaldt dette to reservasjoner på henholdsvis 15 MW og 30 MW til ACDC og Intrahouse.   

Vedtaket ble påklaget til Energiklagenemnda av både Hydrokraft, Yara og ACDC den 1. september 2023. Partene klaget på forskjellige deler av vedtaket. 

Energiklagenemnda tok klagen fra Yara delvis til følge og opphevet et av punktene i RMEs vedtak. RME hadde lagt til grunn at Yara Norge AS ikke hadde overholdt sin plikt som områdekonsesjonær ved håndteringen av tilknytnings- og reservasjonsforespørsler etter NEM § 3-1. Energiklagenemnda fant at dette ikke var tilfellet og viste til at Yara hadde dokumentert at de selv hadde stått for oversendelse av søknader til overliggende nett, og selv organisert en reservasjonskø i eget nett. Nemnda skrev: 

 «Følgelig har ikke Yara overlatt reservasjonsprosessen til kunden selv eller overliggende netteier. Nemnda er enig med RME i at enkelte av Yaras beskrivelser i brev sendt inn i anledning saken kan tilsi at selskapet ikke har vært sin rolle bevist i den grad en områdekonsesjonær bør være. Imidlertid er det vanskelig å se at dette i seg selv kan kvalifisere til å være et brudd på områdekonsesjonærens plikter etter NEM § 3-1.» 

Med hensyn til de øvrige syv punktene i RMEs vedtak var nemnda enig med RMEs konklusjoner, men med en noe annen vurdering på enkelte punkter.  

I vedtaket datert 30. juni 2023 varslet RME også at de vurderte å ilegge Yara et overtredelsesgebyr på kroner 7 000 000 med hjemmel i energiloven § 10-7, jf. NEM § 8-3. RME har imidlertid opplyst om at forhåndsvarselet om overtredelsesgebyr er lagt i bero i påvente av Energiklagenemndas avgjørelse.  Dette har følgelig ikke blitt vurdert av Energiklagenemnda eller på annen måte vært en del av saken slik den har stått for nemnda.  

Hele nemndas vedtak kan leses her.

hengende kraftledning