Energiklagenemnda opphever RMEs vedtak i sak om utbedringsansvar for brudd på krav til flimmer

Energiklagenemnda opphevet den 14. november 2022 Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sitt vedtak om at Celsa Armeringsstål AS (Celse) var utbedringsansvarlig for brudd på forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet av 30. november 2004 nr. 1557 (FOL) § 2-1 jf. § 3-5.

Celsa Armeringsstål AS  er en industribedrift som smelter skrapjern ved bruk av lysbueovn. Lysbueovner skaper varme ved å lage elektriske kortslutninger, dette gir store og raske variasjoner i effekten lysbueovnen trekker, noe som skaper flimmer. RMEs vedtak hvor Celsa ble pålagt utbedringsansvar var begrunnet med at selskapets virksomhet var til hinder for å tilknytte nytt forbruk i området.

Energiklagenemnda viste innledningsvis til at den samlede reguleringen av strømnettet er et samvirke av mange elementer. Nemnda påpekte at overholdelse av krav til leveringskvalitet er en viktig forutsetning for å sikre samfunnsmessig rasjonell drift og utvikling av kraftsystemet. Dette hensynet må imidlertid balanseres med andre viktige hensyn, slik som riktig bruk av systemansvarsvirkemidler i Statnetts utøvelse av systemansvaret og netteiernes plikt til å tilknytte kunder til nettet.

Utbedringsplikten er hjemlet i FOL § 1-2 tredje ledd, og pålegger enhver aktør i nettet hvis anlegg har «skyld i» i at forskriftens bestemmelser ikke blir overholdt å «utbedre forholdet uten ugrunnet opphold». Nemnda viste til utbedringsansvarets rekkevidde henger nøye sammen med systemansvarliges plikt til å vurdere hva som utgjør den samfunnsøkonomiske laveste kostnaden, og RMEs plikt til å påse at saken er grundig opplyst jf. lov om behandlingsmåten av forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 17.

Det ble i 1999 fattet vedtak om utbedringsplikt mot daværende eier av anlegget. Saken ble løst ved at Celsa i 2011 investerte i et forvarmingsanlegg til kroner 350 millioner som skulle redusere flimmeret, samtidig som Statnett bidro til en løsning ved delt drift i Svabo transformatorstasjon. Samlet sett fikk disse to tiltakene flimmernivået ned på et akseptabelt nivå. Nemnda viste til at Olje- og energidepartementet i 2011 godtok denne løsningen, og opphevet vedtak om tvangsmulkt ilagt av Norges Vassdrags- og energidirektorat. I RMEs vedtak fra 2022 la RME Statnetts rapport om flimmerproblemet til grunn for vedtaket. Her ble det konkludert med at flimmeret kunne reduseres til godkjente nivåer ved at Celsa investerte i et STATCOM-anlegg til en verdi på mellom kroner 80-85 millioner.

I sitt vedtak viser nemnda til at det ikke synes å være gjort nye vurderinger knyttet til hvilke utbedringstiltak som gir den samfunnsøkonomisk laveste kostnaden. Videre viser nemnda til at vedtaket virket mangelfullt ved at RME påla klager å alene å utbedre flimmerproblemene ved å foreta ytterligere investeringer, samtidig som Statnett ble gitt adgang til å reversere sitt bidrag til løsningen fra 2011. RME ifor liten grad vurdert betydningen av Celsas tidligere investeringer knyttet til den samme flimmerproblematikken. Det var blant annet ikke redegjort for om STATCOM i det hele tatt ville redusere flimmernivået til kravene etter FOL.  Nemnda konkluderte på den bakgrunn med at RMEs saksbehandling utgjorde et brudd på forvaltningens utredningsplikt etter forvaltningsloven § 17, og at vedtaket derfor var ugyldig jf. forvaltningsloven § 41.

Selv om det ikke var avgjørende for nemndas avgjørelse om å oppheve RMEs vedtak, inneholder vedtaket prinsipielle uttalelser fra nemnda om hva det innebærer at anleggseier må «utbedre forholdet» etter FOL § 2-1 tredje ledd. Vedtaket kan leses her.

Foto av Ludomił Sawicki / Unsplash