Om Frivillighetsregisternemnda

I 2009 oppretta Kulturdepartementet ei klagenemnd for saker knytte til registrering i Frivilligheitsregisteret. Åtgangen til å klage er heimla i Frivillighetsregisterloven av 29. juni 2007 og i forskrift til lov om register for frivillig verksemd §§ 6 og 7 (nr. 1214 av 15. oktober 2008).

Frivilligheitsregisternemnda er ei sjølvstendig klagenemnd, men samordna med Lotterinemnda ved at medlemmar og personlege varamedlemmar i Lotterinemnda blir oppnemnd til tilsvarande verv i Frivilligheitsregisternemnda. I tillegg blir det òg oppnemnd ein representant frå Frivillighet Norge og ein representant med inngåande kunnskap om frivillig sektor, begge med personlege varaar. For perioden frå 01.01.2021 til 31.12.2024 har Frivilligheitsregisternemnda denne samansetnaden:

Leiar: Martin Hennig; personleg vara: Kaja Moen Welo
Medlem: Elisabet Ekberg; personleg vara: Dagrun Y. Haider
Medlem: Shabneet K.Bains; personleg vara: Hilde K. Ellingsen
Medlem: Stian Slotterøy Johnsen; personleg vara: Ida Marie Holmin
Medlem: Bernard Enjolras; personleg vara: Ivar Eimhjellen

Arbeidet til Frivilligheitsregisternemnda er regulert av frivilligheitsregisterlova og forskrift til lov om register for frivillig verksemd. Saksbehandlinga følger forvaltingslova, og saksdokumenta er offentlege etter reglane i offentleglova. Det er ikkje utarbeidd nokon eigen instruks for Frivilligheitsregisternemnda.

Ansvarleg for Frivilligheitsregisternemnda i Klagenemndssekretariatet er assisterende direktør Elisabeth Sætre. Ho kan nåast på e-post Elisabeth.Saetre@knse.no/ tlf.: 55 19 30 00. Alle presseførespurnader blir bedne retta til Klagenemndssekretariatets direktør Anneline Vingsgård.