Klagenemndssekretariatet har inngått en samarbeidsavtale med det juridiske fakultet i Bergen

Avtalen innebærer en tettere tilknytning mellom de ulike partene der formålet er å dra nytte av hverandres kunnskap og erfaring spesielt innenfor offentlige anskaffelser og konkurranseretten, men også andre tilgrensende rettsområder. Klagenemndssekretariatet betjener nemnder som håndhever en rekke kompliserte rettsfelt, herunder Konkurranseklagenemnda og Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Et samarbeid med fakultetet er viktig for å kunne ha den fagkunnskapen som er nødvendig for å yte nemndene juridiske tjenester av høy kvalitet.

Basert på en felles interesse for anskaffelsesrettslige og konkurranserettslige spørsmål er ønsket å utvikle et samarbeid mellom de to fagmiljøene. For sekretariatets ansatte tilbyr avtalen en arena for faglig fordypning og etterutdanning. For ansatte ved fakultetet tilbyr samarbeidet kontakt med det praktiske rettsliv, ideer til nye forskningsprosjekter og tilgang til spesialisert fagkunnskap. Både sekretariatet og fakultetet håper at avtalen kan bidra til å styrke Bergen som et faglig tyngdepunkt innenfor anskaffelses- og konkurranseretten.

Fremover skal sekretariatet blant annet bidra på workshops for studenter som tar faget EU and EEA Public Procurement Law, og det skal holdes et seminar hvor forskergruppen og sekretariatet møtes for å diskutere aktuelle anskaffelsesrettslige problemstillinger.