Nemndene bidrar til rettssikkerhet i forvaltningen

Klagenemndssekretariatet betjener ni av disse nemndene. Et eksempel er Konkurranseklagenemnda der de selskapene som for eksempel har fått et gebyrvedtak mot seg kan få vedtaket overprøvd av eksperter innenfor konkurranserett og konkurranseøkonomi innen relativt kort tid sammenlignet med hva en domstolsbehandling ville tatt av tid. Bakgrunnen for opprettelsen av Konkurranseklagenemnda var et ønske om å etablere en faglig sterk, politisk uavhengig klagesaksbehandling. Tidligere var det det departementet som behandlet klagene på Konkurransetilsynets fusjonsvedtak og vedtak om avslag på innsyn, men ønsket man å angripe gebyrvedtakene måtte man ta ut søksmål for de ordinære domstolene. Ved opprettelsen av Konkurranseklagenemnda sørget man for at disse sakene ble behandlet av en uavhengig nemnd istedenfor.

Siden opprettelsen har Konkurranseklagenemnda behandlet en rekke små og store gebyrsaker, herunder «Telenorsaken» og nylig «Alarmsaken» hvor Konkurranseklagenemnda opprettholdt et gebyr ilagt av Konkurransetilsynet på 766 millioner til Verisure for ulovlig markedsdeling og utveksling av konkurransesensitiv informasjon.

Konkurranseklagenemnda behandler også andre sakstyper som er viktig for de selskapene som får vedtak mot seg fra Konkurransetilsynet. Dette gjelder særlig saker om vedtak om inngrep mot foretakssammenslutninger (fusjonssaker), men også klager på vedtak om avslag om innsyn. Totalt sett har nemnda behandlet 29 saker siden opprettelsen, i tillegg til saker som er til behandling p.t., noe som er mye tatt i betraktning omfanget på mange av sakene.

Et annet eksempel er Energiklagenemnda, som gir alle som har fått et vedtak mot seg fra Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) mulighet til å få en fullstendig overprøving av saken. Sakene favner over et vidt spekter av problemstillinger. Noen eksempler er klage på uenighet med hensyn til installasjon av AMS og beregning av gebyr for manuell avlesning, uenighet om tariffering og klage på vedtak om avvikling av kontrakt. Energiklagenemnda ble opprettet 1. november 2019, men har allerede behandlet 33 saker.

En annen nemnd som Klagenemndssekretariatet betjener er Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer som ble opprettet høsten 2020. Denne midlertidige nemnda behandler klager på vedtak fra Kulturrådet som gjelder kompensasjon- eller stimuleringsordningen, og gir en rask og effektiv overprøving av saken. I 2021 har nemnda behandlet 231 klagesaker.