Gå til innhold

Radioselskaper ilagt overtredelsesgebyr for brudd på konsesjonsvilkår

Klagenemnda avsa i vår tre avgjørelser som gjaldt lovligheten av Medietilsynets vedtak om å ilegge gebyr overfor tre radioselskaper for overtredelse av konsesjonsvilkår.

I sakene 2019/428, 2019/434 og 2019/435 hadde de aktuelle radioselskapene fått konsesjon på nærmere vilkår, jf. kringkastingsloven § 2-1 andre ledd. Det var stilt som konsesjonsvilkår nærmere begrensninger i hvor store reklame- og sponseinntekter konsesjonæren kunne ha. I tillegg var det stilt forbud mot samsending og videresending.

I sak 2019/428 var det omtvistet hvorvidt konsesjonæren hadde brutt begrensningen i hvor store reklame- og sponseinntekter konsesjonæren kunne ha. Konsesjonæren hadde ikke selv hatt overstigende inntekter. Klagenemnda var imidlertid enig med Medietilsynet i at reklameinntekter som hadde blitt generert ved distribusjon av reklame på konsesjonærens konsesjon måtte regnes med. Konsesjonsvilkåret var derfor overtrådt, og vilkårene for å ilegge overtredelsesgebyr etter kringkastingsforskriften § 10-2 var derfor i utgangspunktet til stede.I sakene 2019/434 og 2019/435 var klagenemnda enig i at det tilsvarende konsesjonsvilkåret som i nevnte sak 2019/428 også for disse konsesjonærene var overtrådt. Nemnda kom samtidig til at konsesjonærene hadde brutt konsesjonsvilkårene om samsending og videresending.

Ettersom konsesjonærene hadde brutt konsesjonsvilkår, forelå det i utgangspunktet adgang til å ilegge de tre konsesjonærene et overtredelsesgebyr, jf. kringkastingsforskriften § 10-2 første ledd. Retningslinjene for utmålingen av overtredelsesgebyret følger av bestemmelsens andre ledd, som lyder slik: «Ved fastsettingen legges det vekt på overtredelsens art og grovhet mv. Overfor kringkastere legges det videre vekt på hva kringkasteren har tjent på regelbruddet og kringkasterens dekningsgrad. Ved brudd på sponsereglene legges det vekt på størrelsen på sponsors bidrag til produksjonen. Gebyr etter denne bestemmelse er begrenset oppad til kr 2 000 000.»

I sak 2019/434 fremhevet klagenemnda følgende i premiss 62: «Medieklagenemnda er enig med Medietilsynet i at det bør reageres med overtredelsesgebyr i denne saken, siden det er tale om alvorlige brudd på to sentrale konsesjonsvilkår. Bruddene på konsesjonsvilkårene synes også å ha et systematisk preg, og klagenemnda viser her til sakene 2019/428 og 2019/435. Også i disse sakene har Radio Metro benyttet konsesjonærenes nisjekonsesjoner i det som framstår som et større sakskompleks hvor de involverte har forsøkt å omgå forbudene som følger av konsesjonsvilkårene. Den førstnevnte av disse to sakene gjelder riktignok kun brudd på konsesjonsvilkåret som setter forbud mot samsending og videresending, mens den sistnevnte saken gjelder brudd de samme konsesjonsvilkårene som denne saken. Bruddene må følgelig kunne karakteriseres som grove.»

I de tre sakene kom imidlertid klagenemnda til at størrelsen på det utmålte gebyret fremstod uforholdsmessig høyt. I premiss 64 i sak 2019/434 fremgår det følgende: «Medieklagenemnda er av den oppfatning at tilsynet ved utmålingen av overtredelsesgebyret også må ta hensyn til overtrederens økonomiske situasjon. Det følger av ordlyden i kringkastingsforskriften § 10-2 første ledd at utmålingen er skjønnsmessig, og det er ikke holdepunkter for å mene at oppregningen av momenter i § 10-2 andre ledd er uttømmende. At overtrederens økonomiske evne er et moment som inngår ved utmålingen av økonomiske sanksjoner, er nokså alminnelig i norsk rett. […]» Nemnda understreket i forlengelsen at det er konsesjonærens økonomi som skal vektlegges.

Medieklagenemnda opphevet vedtakene på dette punkt, og sendte saken tilbake til Medietilsynet for ny behandling hva gjaldt utmålingen av overtredelsesgebyret. Medietilsynet fattet nye vedtak i de tre sakene i juni 2020, hvor nemndas føringer for utmåling av gebyrets størrelse ble lagt til grunn. For konsesjonærene i de tre sakene resulterte tilsynets nye vurdering, hvor konsesjonærens økonomi ble vektlagt, at gebyret ble redusert med 90 prosent.