Saksgangen

Medieklagenemnda behandler klager over Medietilsynet og Norsk filminstitutt (NFI) sine vedtak.

 

Fristen for å klage er tre uker. Fristen regnes fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet frem til deg.

 

Klagen skal sendes til underinstansen, dvs. Medietilsynet eller NFI, som kan oppheve eller endre vedtaket. Dersom underinstansen ikke finner grunn til å omgjøre vedtaket, blir saken sendt videre til Medieklagenemnda v/Klagenemndssekretariatet, normalt sammen med en innstilling eller nærmere begrunnelse for vedtaket fra underinstansen.

 

Fra Klagenemndssekretariatet sendes det ut en bekreftelse på at klagen er mottatt, og en orientering om den videre saksgangen. I dette skrivet gis klager en frist på 10 virkedager til å sende inn eventuelle merknader til underinstansen sin innstilling.

 

Klagesakene behandles normalt i kronologisk rekkefølge. Du kan se hvilke saker som er kommet inn og tidspunktet for mottak her

 

Medieklagenemndas avgjørelser bygger på de dokumentene som nemnda har mottatt i rimelig tid før datoen for det aktuelle nemndsmøtet. Klager vil motta en endelig avgjørelse når denne foreligger. Avgjørelsene publiseres også her

konkurranseklagenemnda