Klagenemndssekretariatets oppgaver overfor Markedsrådet

Klagenemndssekretariatet overtar sekretariatsfunksjonen for Markedsrådet fra Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget fra og med 1. januar 2021. Dette innebærer at klager over vedtak som er truffet av Forbrukertilsynet og Helsedirektoratet, og som kan påklages til Markedsrådet, heretter mottas av Klagenemndssekretariatet.

Klagenemndssekretariatet vil på vegne av Markedsrådet betjene de administrative oppgavene knyttet til klagesaksbehandlingen. Sekretariatet har ansvar for opplysning av saken overfor Markedsrådet. Dette innebærer å ta seg av kommunikasjon med partene, herunder å avklare hvorvidt partene ønsker muntlig eller skriftlig saksbehandling. I tillegg har sekretariatet i den enkelte saken i oppgave å utarbeide et utkast til Markedsrådet hvor sakens bakgrunn og partenes anførsler er gjengitt. Det er Markedsrådet som tar endelig stilling til hvorvidt det skal avholdes muntlige forhandlinger i den enkelte saken. Saksbehandler fra sekretariatet vil være til stede ved eventuelle muntlige forhandlinger.

Det er Markedsrådet som skriver og fatter vedtak i den enkelte saken.