Saksgangen

Markedsrådet behandler klager over Forbrukertilsynet og Helsedirektoratets vedtak, samt klager på Forbrukertilsynets nedprioritering av saker.

Klage kan påklages til Markedsrådet, men sendes til den instansen som har truffet vedtaket i saken. Dersom underinstansen ikke finner grunn til å omgjøre vedtaket, blir saken sendt videre til Markedsrådet, normalt sammen med en innstilling eller nærmere begrunnelse for vedtaket fra underinstansen.

Klagefristen er etter forvaltningsloven § 29 første ledd tre uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket.

Fra Klagenemndssekretariatet sendes det ut en bekreftelse på at klagen er mottatt, og en orientering om videre saksgang.

konkurranseklagenemnda